MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Prekladané odbory

Náš tím viac ako 200 špičkových prekladateľov sa špecializuje predovšetkým na tieto odbory

  

Poskytované typy prekladov


Bežné preklady

Texty neobsahujú odbornú terminológiu a nevyžadujú žiadne zvláštne odborné vzdelanie alebo vedomosti. Ide napríklad o bežné všeobecné texty, súkromnú korešpondenciu, životopisy, neodbornú dokumentáciu pre jednotlivcov, organizácie a pod.


Odborné preklady

Texty obsahujúce odbornú terminológiu, texty vyžadujúce špeciálne, odborné vzdelanie alebo znalosti, napríklad právo, grantové dokumentácie, dokumenty EU, sociológiu, marketing, účtovníctvo a dane, atď.


Technické preklady

Odborné preklady najmä technického a prírodovedného charakteru vyžadujúce technické a odborné vzdelanie a znalosti, napríklad metalurgiu, architektúru, urbanistiku, ale i technické správy a dokumentácie.


Právne preklady

Preklady vyžadujúce znalosť právnej problematiky oblasti východzieho a cieľového jazyka, napríklad zakladacie zmluvy, kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, licencie a mnohé ďalšie.


Súdne či úradné preklady

Sú všetky preklady, ktoré vykonávajú takzvaní súdni prekladatelia, ktorí boli na tento účel menovaní Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Aby boli títo prekladatelia vymenovaní musia absolvovať náročné dvojstupňové skúšky a spĺňať iné mimoriadne prísne kritériá. Majú pečať súdneho prekladateľa a preklady, ktoré vykonajú sú právne záväzné a stávajú sa oficiálnym dokumentom tak doma ako v zahraničí.

Najčastejšie sa takto prekladajú úradné a osobné dokumenty, ako sú rodné listy, úmrtné listy, sobášne listy, vysvedčenia, certifikáty, znalecké posudky alebo súdne doklady. 

 

Najčastejšie prekladané druhy dokumentov bez rozlíšenia odboru

·        zmluva (kúpna zmluva, nájomná zmluva, pracovná zmluva, zmluva o dielo, spoločenská zmluva)

·        žaloba, odvolanie, súdne rozhodnutie, rozsudok, dožiadanie

·        zákon, vyhláška, nariadenie

·        plná moc, čestné prehlásenie, notársky zápis, osvedčenie

·        výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov,  výpis z katastra nehnuteľností

·        list vlastníctva

·        zatykač (medzinárodný zatykač, európsky zatykač)

·        občianske a obchodné právo

·        obchodné podmienky, stanovy, zápis z konanie, a pod

·        technické návody a príručky

·        technické listy, bezpečnostné listy

·        patentové prihlášky, vynálezy

·        certifikáty a osvedčenia o zhode

·        normy a smernice

·        znalecké posudky

·        katalógy a prospekty

·        obchodná a prevádzková dokumentácia - memorandá, poznámky z konania, zápisy, korešpondencia

·        interná dokumentácia, archívne a prevádzkové smernice, prevádzková dokumentácia, reporty

·        prezentácie

·        analýzy, prognózy, štúdie

·        personálny management a ľudské zdroje – personálne plány, personálna dokumentácia, právne analýzy a štúdie vzťahujúce sa k problematike managementu ľudksých zdrojov, metodológia, opatrenia a ďalšie dokumenty, dokumentácia vzdelávacích akcií

·        riadenie kvality – správy z auditov, certifikáty, príručky kvality a dokumentácia vzťahujúca sa k systému riadenia kvality

·        návody k výrobkom

·        manuály

·        záručné listy

·        návody

·        poistné zmluvy

·        učebné materiály

·        grantové žiadosti a súvisiaca dokumentácia, štúdie vykonateľnosti, atď.

·        software pre automobilový priemysel

·        technológie

·        katalógy

·        montážne postupy

·        bezpečnostné predpisy

·        prevádzková dokumentácia

·        software všeobecne

·        lokalizácia s koncovým užívateľom, užívateľské rozhrania

·        marketingové štúdie, plány, prezentácie, propagačné materiály, užívateľské materiály

Najčastejšie prekladané odbory 

·        informačné technológie a informačné systémy

·        telekomunikácie

·        software, hardware, programovanie

·        automatizácia

·        strojárenstvo

·        automobilový priemysel

·        energetika

·        elektrotechnika

·        osvetľovacia technika

·        ekonomika

·        financie a bankovníctvo

·        obchod

·        logistika

·        právo

·        marketing, reklama

·        polygrafia

·        stavebníctvo

·        poľnohospodárstvo

·        zdravotníctvo

·        obuvníctvo

·        textilný priemysel

·        priemysel s umelými hmotami

·        gumárenský priemysel

·        drevospracujúci priemysel

·        naftársky priemysel

·        mechanika osobných a nákladných automobilov

·        obrábanie kovov a plastov

·        priemysel farieb a lakov

·        klimatizácia, chladenie a kúrenie

·        strojárenské technológie

·        farmaceutický priemysel

·        potravinársky priemysel

·        audio-video

·        bankovníctvo

·        beletria

·        bezpečnosť práce

·        biológia

·        biotechnológia

·        cestovný ruch

·        ekológia

·        elektrotechnika

·        financie

·        fyzika

·        gastronómia

·        geológia

·        vinárstvo

·        hoteliérstvo

·        hydraulika

·        banícky priemysel

·        chémia

·        internet

·        laboratórna technika

·        letectvo

·        management

·        metalurgia

·        normy

·        obchod

·        patenty

·        pivovarníctvo

·        poisťovníctvo

·        polygrafia

·        riadenie kvality

·        zlievarenstvo

·        sociológie

·        šport

·        účetníctvo

·        umenie

·        vodohospodárstvo

·        životné prostredie
a ďalšie...