MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Firemná výučba

 

 

Všeobecné informácie o firemnej výučbe

 
Tak na Slovensku ako i v Čechách sa dlhodobo staráme o približne 500 firemných študentov, mesačne odučíme cez viac ako 1200 vyučovacích jednotiek. Tieto dve čísla sú pre nás veľkým záväzkom a jasnou informáciou pre budúcich klientov. Vysoká kvalita poskytovaných služieb je alfou a omegou celej našej činnosti.
 
 • V roku 2005 sme sa stali jedným zo zakladajúcich členov Asociácie jazykových škôl a agentúr, ktorej členovia musia spĺňať najprísnejšie kritériá.
   
 • V roku 2007 sme zaviedli a certifikovali (Bureau Veritas) systém riadenia kvality v súlade s normou ISO 9001:2001 (viď politika kvality).
   
 • V roku 2009 sme dostali akreditáciu na výučbu jazykov od Ministerstva školstva SR (A1-A2 / B1-B2)
   
 • V roku 2011 sme prijali Kódex kvality jazykovej výučby

 • V roku 2012 bol náš systém riadenia certifikovaný (Bureau Veritas) v súlade s normou AJŠA kvalitného jazykového vzdelávania (viď certifikát)
   
 • Ako iba jedna z troch súkromných jazykových škôl na Slovensku sme sa v roku  2012 stali výnosom ministra školstva školou zaradenou do siete škôl Ministerstva školstva SR ako súčasťou procesu na získanie autorizácie na vykonávanie štátnych jazykových skúšok.
 
Všetky tieto kroky zreteľne klientovi ukazujú, čo môže od našej jazykovej školy očakávať. Sú to kroky, ktoré nás veľmi výrazne odlišujú od obrovského množstva subjektov, ktoré sa pohybujú na trhu jazykového vzdelávania v Čechách a na Slovensku.
 
 

REFERENCIE

 
 

HODNOTENIE

 
Pretože vieme, čo naši zákazníci potrebujú a neustále udržiavame náskok pred konkurenciou, vyvinuli sme pre nich unikátny on-line systém hodnotenia študentov – priamo na týchto stránkach je uložený archív s historickými hodnoteniami každého sledovaného študenta ( dnes máme viac ako 1300 aktívnych študentov a celkom 4500 hodnotení),ktorý aktualizujeme niekoľkokrát ročne. Každý študent (a týka sa to aj verejných kurzov) je v našej škole testovaný pravidelne po každých 5 týždňoch výučby. Úspešný absolvent ročníka alebo objednaného obdobia musí splniť požiadavku dosiahnuť najmenej 70 % priemeru všetkých absolvovaných testov. Prístup do systému hodnotenia má iba oprávnený pracovník, ktorý môže veľmi jednoducho sledovať dosiahnuté pokroky počas vzdelávania. MK jazykové centrum takto ponúka prehľadný moderný elektronický systém namiesto zbytočného skladovania papierových hodnotení.
 
.. a ešte poznámka: je to zadarmo...
 
 

PONUKA FIRMENÝCH KURZOV

 
Všetky vyššie uvedené kurzy ponúkame i v iných jazykoch. Okrem obchodných a technických jazykov ponúkame vo firemných kurzoch aj
·       kurzy všeobecnej komunikácie (bez špecializácie)
·       obchodnú korešpondenciu
·       efektívne telefonovanie
·       prezentácie
·       jednanie
·       vyjednávanie
·       marketing
·       pracovný pohovor úspešne
 
Firmené kurzy zostavíme vždy podľa želania zákazníkov. Kedykoľvek sme schopní pružne reagovať na vaše potreby čo do obsahu, času, miesta alebo intenzity výučby a kurzy prispôsobiť vašim potrebám.
 
Požiadajte  o ponuku komplexného firemného vzdelávania
 
Výučba pre firmy, organizácie a záujmové skupiny prebieha vždy v takom čase a frekvencii, ktorú si zákazník určí, buď priamo na pracovisku alebo v našich učebniach v Skalici, Holíči alebo Hodoníne. Kurzy môžu prebiehať doobeda alebo poobede, cez víkend alebo môžu byť rôzne kombinované.
 
Plán štúdia
 
Pred otvorením kurzu, vždy na základe analýzy potrieb a možností zákazníka, vypracujeme vzdelávací projekt a otestujeme jazykovú úroveň poslucháčov ( túto službu poskytujeme zadarmo).
Pri výučbe sa sústreďujeme na prirodzené a komplexné predávanie jazyka v logických celkoch, poslucháči sú od začiatku vedení k osvojeniu si schopnosti automatizovaného dorozumenia v každodenných situáciách.
 
Lektori
 
Budete vedení skúsenými českými alebo zahraničnými lektormi s adekvátnou kvalifikáciou. Naši lektori prechádzajú prísnym výberovým konaním, pri ktorom býva posudzovaná ich odborná úroveň, kvalifikácia, prax vo výučbe a predovšetkým schopnosť odovzdať svoje znalosti poslucháčom. Každý lektor teda vypracuje ukážkovú hodinu, na základe ktorej sa vyššie uvedené kategórie skúmajú.
 
Učebné materiály
 
Pri konzultáciách vám odporučíme najvhodnejšie materiály. Pri výučbe využívame autentické texty, nahrávky, videonahrávky a iné doplnkové materiály.
 
Zameranie výučby
 
Okrem výučby všeobecného jazyka je takmer vždy žiadané, aby sa firemná výučba zameriavala na oblasť konkrétneho odboru. Najčastejšie poskytujeme kurzy zamerané na obchodnú, technickú, menej medicínsku alebo právnickú terminológiu.
 
Testovanie
 
Študenti sú testovaní pravidelne po každých 5 týždňoch výučby. V prípade záujmu predložíme oprávneným osobám správy o pokroku za každý trimester výučby ( ak nie je stanovené inak). Tieto správy obsahujú prehľadnú analýzu výsledkov a ponúkajú korektívne opatrenia ( i táto služba je poskytovaná zadarmo).
 
Zmluva
 
Po prerokovaní všetkých podrobností ohľadom dĺžky, intenzity, rozvrhu, miesta, ceny, atď radi pripravíme zmluvu o poskytovaní služieb.
Minimálny zmluvný počet vyučovacích hodín je 40.
 
Cena
 
Výška kurzovného závisí od pokročilosti poslucháčov, časovej náročnosti kurzu, špecializácie, celkového počtu objednaných hodín, dostupnosti miesta, atď
Cena za 1 vyučovaciu hodinu (45 minút) začína od 14 €
Odporučený počet študentov v jednej skupine je maximálne 6.