MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Potrebujete poznať svoju jazykovú úroveň?

 

 
Na stanovenie úrovne v cieľovom jazyku a vystavenie potvrdenia o nej je treba nechať sa otestovať v MK jazykovom centre, ktoré je partnerom mnohých podnikov na Záhorí pri stanovení úrovne ich zamestnancov alebo žiadateľov o prácu, otestovať.  Test overí vašu gramatickú úroveň, schopnosť čítať s porozumením a plynulosť a chybovosť pri ústnom pohovore. Test stojí 20,-€.
 
Študenti MK jazykového centra dostávajú vzhľadom na pravidelné testovania, ktorých priemer nesmie klesnúť pod 70 % počas roka dostávajú na konci roka certifikát o absolvovanej úrovni bezplatne !!!
 
 
 


Označenie kurzov v ponuke

Každý kurz v ponuke MK jazykového centra je označený úrovňou podľa SERR (všimnite si, že niekedy sa úrovne prekrývajú, napr. A1/A2). Okrem toho každý kurz v ponuke obsahuje krátky popis znalostí pre danú úroveň. Môžete sa tak ľahšie orientovať a vybrať si ten správny kurz. 
 
 

Úroveň znalosti jazyka A1,A2,B1,B2,C1,C2

Čo znamená hodnotenie A1 až C2?
Ide o definíciu jazykovej úrovne podľa univerzálneho Spoločného európskeho referenčného rámca. SERR je dokument Rady Európy, ktorý definuje šesť kategórií znalosti cudzieho jazyka A1,A2,B1,B2,C1,C2.
 
 

A1 (Úplný začiatočník )

Ak ľudia hovoria pomaly a jasne, rozumiem základné slová a frázy, týkajúce sa mňa, mojej rodiny, práce a podobne.
Komunikujem jednoduchými vetami o základných veciach napr. kúpa cestovného lístku, spýtanie sa na správny smer/cestu. Položím otázku a odpovedi rozumiem, ak je jednoduchá. Čítam a rozumiem jednoduchým oznamom, plagátom, upozorneniam. 
Dokážem napísať jednoduchú pohľadnicu, odkaz, vyplniť formulár.

 

A2 (Začiatočník)

Rozumiem najbežnejšej slovnej zásobe v kontexte vecí ktoré sa ma týkajú napr. rodina, práca, nakupovanie, moje mesto.
Orientujem sa v texte inzerátu, oznámenia, krátkej správy, v cestovnom poriadku.
Nadviažem spoločenský kontakt, ale udržať konverzáciu je pre mňa ťažké.
Dokážem napísať jednoduchý list, oznam, poďakovanie.

 

B1 (Mierne pokročilý)

Rozumiem pointe televízneho programu alebo správ o aktuálnych udalostiach.
Zvládnem väčšinu situácií, v ktorých potrebujem hovoriť a rozumieť a ktoré sa vyskytujú počas cestovania alebo bežného každodenného kontaktu.
Dokážem opísať svoje skúsenosti, plány, porozprávať jednoduchý príbeh.
Dokážem napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mi známe alebo ma osobne zaujímajú.

 

B2 (Stredne pokročilý)

Dokážem porozumieť dlhšej reči a prednáškam, ak mi je téme dostatočne známa.
Dokážem porozumieť väčšine filmov v spisovnom jazyku a rozumiem knihe v origináli. Dokážem viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi, aktívne sa zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujem a presadzujem svoje názory, aj keď s gramatickými chybami.
Dokážem napísať podrobný text o témach, ktoré poznám, napíšem referát alebo správu.

 

C1 (Vyššie pokročilý)

Rozumiem dlhšej reči, aj keď nie je jasne štruktúrovaná a vzťahy sú iba naznačené.
Čítam faktické a literárne texty, pričom rozoznávam rozdiely v štýle.
Dokážem sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov, využívam jazyk pružne a účinne pre spoločenské a profesijné účely.
Dokážem jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom.


C2 (Pokročilý)

Nemám žiadne ťažkosti pri pochopení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už naživo alebo z vysielania.
Ľahko čítam všetky formy písaného jazyka, vrátane abstraktných textov.
Bez námahy sa dokážem zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a dobre ovládam idiomatické a hovorové výrazy.
Dokážem napísať hladko plynúci text v rôznych štýloch, dokážem napísať napr. zhrnutie a recenziu odbornej práce alebo literárneho diela.