MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Často kladené dotazy a odpovědi na ně

 

Jak se tvoří výsledná cena za tlumočení?

Pracovní doba tlumočníka (8 hod/denně) je kalkulována dle platné sazby konkrétího jazyka, náročnosti, atd. Pokud není specificky dohodnuto jinak, minimální délka tlumočnického dne jsou 4 hodiny, výjimečně je možno účtovat každou započatou hodinu (Podrobněji viz Všeobecné obchodní podmínky.)


Jak se počítají hodiny tlumočení? Musím mít stopky?

Samozřejmě, že ne. Tlumočníkovi platíte čas, který s vámi stráví - počínaje momentem, kdy se setkáte, včetně pauzy na kávu a konče rozloučením, i když třeba tlumočník většinu času mlčí.


Jaké informace bych měl dodat před objednávkou tlumočení?

Tlumočník musí předem znát obsah, hlavní myšlenky, cíle, formu, místo, předběžnou délku a podmínky tlumočení. Připravte tlumočníkovi podklady pro program jednání, informační brožury a další informace, které ujasní tlumočníkovi náplň jeho práce. V případě, že bude třeba tlumočit čtený text, je tento text potřeba tlumočníkovi dodat předem.


Co můžu od tlumočníka očekávat?

Etické zásady práce tlumočníka jsou popsány v Etickém kodexu práce překladatele a tlumočníka a každý tlumočník si stanovuje vlastní konkrétní podmínkami práce. Tlumočník považuje veškeré informace, které tlumočí, za přísně důvěrné. Je vždy vhodně upraven a oblečen dle druhu tlumočené akce.


Co mám dělat, pokud potřebuji tlumočníka ihned?

Ujasněte si, jaký typ tlumočení potřebujete, a podle toho vyhledejte tlumočníka nebo agenturu, která vám ho zajistí. Někteří tlumočníci jsou schopni tlumočit okamžitě, případně po telefonu. Smlouvu můžete někdy podepsat až těsně před započetím samotného tlumočení.


Jak poznám dobrého tlumočníka?

Dobrý tlumočník má odborné vzdělání v oboru tlumočnictví a zároveň i praxi (ptejte se v jakých konkrétních oborech tlumočí). Zjistěte si, zda je tlumočník členem profesních sdružení pro překladatele a tlumočníky. Nejjistější vždy bývají reference od bývalých či stávajících zákazníků. U seriózní agentury nenajdete špatného tlumočníka. Zkušený tlumočník při tlumočení nemluví ve třetí osobě, ale tlumočí věrně v první osobě jako samotný řečník.


Jak zajistit tlumočení na přednášku či konferenci?

Pro tyto příležitosti potřebujete nejčastěji tlumočníka pro simultánní tlumočení, při menších akcích můžete využít i konsekutivního tlumočníka. Pamatujte, že je třeba tlumočníka objednat včas (někdy až několik týdnů předem) a domluvit veškeré podrobnosti ke konkrétní akci.


Jakého tlumočníka potřebuji pro obchodní jednání?

V tomto případě je nejlepší kontaktovat tlumočníka, který zajistí doprovodné tlumočení. Pokud jste jediný, kdo při obchodním jednání nemluví daným jazykem, tlumočník vám může simultánně tlumočit rozhovor do ucha (tzv. šušotáž). I při této příležitosti je nutno tlumočení zajistit s dostatečným předstihem.


Kdy potřebuji soudního tlumočníka (překladatele)?

Soudní tlumočení je nutné v případě sňatku s cizincem, při podávání žádostí o práci v zahraničí, v případech, kdy zahraniční osoby zakládají společnost v ČR apod. Soudního tlumočníka je potřeba v podstatě vždy, kdy dochází k jednání českých úřadů a cizích osob na našem území. V konkrétním případě se vždy ptejte na daném úřadě (resp. měli byste být informováni úředníkem).


Co je to tlumočení z listu?

S tlumočením z listu se setkáváme nejčastěji na tiskových konferencích, kam si aktéři s sebou přinesou předem vypracované písemné prohlášení nebo oznámení, které pak nechají přetlumočit. Úkolem tlumočníka je hned při prvním čtení ústně tlumočit obsah textu napsaného ve výchozím jazyce. Protože se mluvený a psaný jazyk od sebe liší, provádí tlumočník tzv. dvojí tlumočení (vedle převodu z výchozího do cílového jazyka provádí ještě převod z psané do mluvené formy). Náročnost tohoto typu tlumočení spočívá především v zachování plynulosti a udržení očního kontaktu s posluchači.

Co je to komunintní tlumočení?

Komunitní tlumočení se praktikuje především na úřadech, jako je např. cizinecká policie. Úkolem tlumočníka není jen zprostředkovat pro svého zákazníka mezijazykovou komunikaci, ale také být jeho asistentem, rádcem a průvodcem po cizí zemi. Vzhledem k tomu, že Česká republika je členem Evropské unie a Schengenského prostoru, využívají tohoto typu tlumočení především lidé žijící za hranicemi EU.


Jaké informace potřebujete znát k tlumočení?

Před objednáním je pro nás důležité znát termín, místo konání, kontaktní osobu, předběžnou délku, téma, formu tlumočení, strany, pro které se bude tlumočit a počet jejich účastníků. Tyto informace podléhají mlčenlivosti stejně tak, jako interní informace, které se dozvíme v průběhu zakázky.
Podklady jako program jednání, informační brožury o firmě/předmětu tlumočení, korespondenci o akci, připravenou prezentaci nebo další informace, s jejichž pomocí se můžeme na zakázku připravit, nám prosím poskytněte včas před akcí. Zvláštní důležitost mají v této souvislosti čísla, vlastní jména, názvy, používané zkratky.


Jak se fakturuje tlumočení?

Fakturuje se paušálně za každý den tlumočení (8 hodin vč. všech přestávek). Netrvá-li nasazení déle než 4 hodiny, účtuje se polovina denní sazby.


Máme schůzku se zákazníkem/jedeme na veletrh v zahraničí. Můžete nás tam doprovodit?

Samozřejmě. Tlumočníci běžně cestují se svými klienty po celém světě. Konkrétní podmínky bývají upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami nebo samostatnou smlouvou.


Musíme nutně telefonovat s obchodním partnerem, který mluví německy. Můžete to pro nás udělat?

Ano, máte na výběr tyto možnosti: 1. Zavoláme za Vás. 2. Spojíme Vás do telefonické konference s cizojazyčným partnerem, kterou tlumočíme. 3. Sdělíme Vám a Vašemu cizojazyčnému partnerovi telefonní číslo, na které obě strany ve smluvenou dobu zavolají a budou propojeni to telefonické konference, kterou tlumočíme. Výhodou variant 2. a 3. je to, že věci řešíte s druhou stranou přímo v reálném čase.