MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Výukové metody

 

Lektoři MK jazykového centra používají řadu metod moderní jazykové výuky, jejichž vyváženou a uváženou kombinací směřují k rovnoměrnému zlepšování základních jazykových dovedností. Mezi tyto dovednosti patří především poslech, psaní, čtení a mluvený projev.

Jedná se zejména o následující metody: Situační výuka - metody PPP (presentation-practice-production), Komunikativní metoda a metody TBLL (task-based language learning), Dogme ELT, Komparativní metoda, Alternování výuky zahraničním a českým lektorem.
 
Níže uvádíme krátký popis uvedených výukových metod.
 
situačnÍ VÝUKAmetOdA PPP se opírá o prezentaci materiálu v kontextu přizpůsobeném studentům, následuje řízené procvičení naučeného materiálu, proces vrcholí "produkcí" nového materiálu studenty samotnými.
KomunikatIVNÍ metOda vychází z filozofie "zkušenosti" a konstruktivistické pedagogiky, která zdůrazňuje potřebu procesu asimilace, jež vytváří nové vědomosti. Tato metoda propaguje aktivní učení nebo učení prostřednicvím nápodoby.  
TBLL metOda (metoda založená na plnění aktivit) decentralizuje lektora, který sice vysvětluje a představuje materiály, ale na základě správně kladených otázek pravidla spíše jen naznačuje, a motivuje studenty, aby je vytvořili sami. Učitel v přípravné fázi představí svá očekávání (např. nová slovní zásoba nebo gramatika), a hodinu dále buduje na aktivitě studentů.  V další fázi studenti pracují na daném tématu, a v poslední fázi učitel vyžaduje výstup. V rámci analytické části aktivitu opět přebírá učitel, který provede analýzu výstupů a vysvětlí chyby. Poslední, velmi důležitou, fází je část praktická.
Dogme ELT ( Dogme language  teaching – vyučování podle Dogmatu 95) podporuje vyučování bez formálních jazykových materiálů, a je založená na konverzační komunikaci mezi žákem a učitelem. Její hlavní principy jsou: interaktivita (student-učitel, student-student), angažovanost (student se zapojí zejména tehdy, pokud si obsah vytvoří sám), dialogický proces, vznik jazykového povědomí (vědomost vzniká na základě učebního procesu), dostupnost (učitel optimalizuje proces poukazováním na "vznikající povědomí jazyka"), relevantnost (výběr materiálu podle zájmů, schopností, sociálního prostředí studenta).
KomparatIVNÍ metOda porovnává struktury mateřského jazyka studenta se strukturami nově získávaného jazyka. Vychází z podobnosti anebo odlišnosti obou jazyků, a vede k uvědomění si cizího jazyka přes jazyk studentům vlastní.
ALTERNOVÁNÍ VÝUKY  je založeno na spolupráci dvou lektorů jednoho studenta nebo skupiny, kde se zahraniční lektor věnuje praktickému využívání gramatických struktur představených českým lektorem. Zahraniční lektor se podílí na výuce již od vstupních úrovní A1 a A2.