MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Detail jazykového kurzu


Kurz: KURZY ONLINE  7
jazyk: KURZY ONLINE
kód: 7
pokročilosť: Akýkoľvek jazyk na akejkoľvek úrovni
uč. materiál: podľa potrieb študenta
termín: podľa dohody
trvanie semestra: podľa dohody
cena: ,- EUR / semester

 V prípade záujmu o online výučbu akéhokoľvek jazyka prosím napíšte do časti VZKAZ prihlášky jazyk o ktorý máte záujem a úroveň. Ak svoju úroveň nepoznáte, urobte si test zadarmo tu: : https://testy.onlinejazyky.cz/

Cena za 1x45 min sa pohybuje od 16,50 € a cena kurzu Vám bude presne vyrátaná podľa cenovej ponuky a podľa toho, koľko hodín si objednáte.
Cena za 1x60 min sa pohybuje od 22,-€ a cena kurzu Vám bude presne vyrátaná podľa cenovej ponuky a podľa toho, koľko hodín si objednáte.

Informáciu o množstevnej zľave si pýtajte na office@mkcentrum.sk


Prihlásiť sa do kurzu
   
Meno a priezvisko:   
Adresa:   
Email:   
Dátum narodenia:     DDMMRRRR
Telefón:   

Vzkaz: 

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky upravujúce právne vzťahy pre jazykové kurzy pre verejnosť

 

1. Definícia: Skupinové jazykové kurzy vypisované jazykovou školou MK jazykové centrum Sk, s.r.o. (ďalej : dodávateľ) na bližšie špecifikované obdobie, s dopredu stanoveným rámcovým programom a cenou pre jedného účastníka

2. Podmienky účasti v kurze: Minimálny vek 13 rokov

3. Minimálny počet účastníkov v skupine: 5 (kurzy typu komfort) alebo 8 (kurzy typu štandard)

4. Maximálny počet účastníkov v skupine: 7 (kurzy typu komfort) alebo 10 (kurzy typu štandard)

5. Dĺžka vyučovacej hodiny: 45 alebo 60 minút

6. Trvanie kurzu: Dátum začatia a ukončenia výučby, termíny, v ktorých výučba neprebieha (prázdniny, štátne sviatky atď.) každoročne špecifikuje dodávateľ na svojich internetových stránkach a na oznamovacích plochách školy. Počet týždňov výučby musí byť známy pred začatím kurzu a je záväzný po dobu konania kurzu.

7. Neuskutočnená výučba: V prípade absencie lektora dodávateľ zabezpečí zodpovedajúcu náhradu , ak to nie je možné, výučba sa v danom termíne nekoná a dodávateľ o tejto skutočnosti oboznámi študentov v najbližšom možnom termíne. Neuskutočnená výučba bude nahradená v najbližšom možnom termíne alebo tak, aby bol dodržaný dohodnutý počet vyučovacích hodín.

8. Absencia vo výučbe: Ak nie je niektorý z účastníkov kurzu prítomný na hodine, z akéhokoľvek dôvodu, nevzniká mu tým nárok na žiadne finančné kompenzácie. V prípade, že sa nedostaví na výučbu žiadny z účastníkov daného kurzu, a to bez predchádzajúcej dohody, a to ani po uplynutí 15. minút od riadneho termínu, výučba sa nekoná. Náhradný termín sa v takomto prípade nekoná.

9. Cena kurzu: Cena kurzu sa riadi platným cenníkom; v cene sú zahrnuté doplnkové materiály používané vo výučbe, nie však základné výučbové materiály. Poplatky za kópie platia iba tie skupiny, v ktorých je hlavný učebný materiál kopírovaný dodávateľom. O cene kurzu je každý účastník informovaný pred uzatvorením akéhokoľvek zmluvného vzťahu.

10. Zmena ceny kurzu: V prípade, že sa do skupiny neprihlási minimálny počet účastníkov uvedený v bode 3 vyššie, môže dodávateľ navrhnúť konanie kurzu za iných finančných podmienok než bolo oznámené.

11. Poskytované zľavy: Dodávateľ z času na čas poskytuje rôzne akciové zľavy na ním organizované kurzy. O týchto zľavách sú účastníci ako i široká verejnosť informovaní prostredníctvom internetovej prezentácie dodávateľa alebo na oznamovacích plochách dodávateľa.

12. Dodatočné pristúpenie do kurzu: V prípade, že počet účastníkov kurzu pri jeho začatí nedosiahol stanovené maximum, je možné do takéhoto kurzu pristúpiť. Pre účtovanú cenu

výučby je rozhodný dátum prvej absolvovanej hodiny ( vrátane hodiny ukážkovej). Vždy je účtovaná pomerná čiastka z celkového kurzovného.

13. Platba za výučbu: V období dlhšom než 10 pracovných dní pred začatím kurzu sa vykoná zálohová platba vo výške 20,-€, ktorou si účastník rezervuje miesto v skupine, zvyšok kurzovného sa dopláca do 10. pracovných dní od začatia kurzu. V období kratšom ako 10 pracovných dní pred začatím kurzu alebo pri nástupe do už rozbehnutého kurzu sa vykoná platba kurzovného na celé zmluvné obdobie, prípadne pomerná čiastka zostávajúca do konca školského roka alebo semestra.

14. Ukážková hodina: Záujemca o pristúpenie do už rozbehnutého kurzu má právo sa zúčastniť na ukážkovej hodine, ale jedine na základe konzultácie s dodávateľom. Ukážková hodina je nezáväzná a účtovaná iba v prípade, že sa záujemca rozhodne do daného kurzu pristúpiť.

15. Spôsob úhrady: Platiť kurzovné je možné v hotovosti v kancelárii školy, prevodom na bankový účet alebo šekom. V prípade platby prevodom plátca uvedie ako variabilný symbol dátum narodenia v osemmiestnom formáte tak, ako uviedol v prihláške.

16. Neotvorenie kurzu: Dodávateľ si vyhradzuje právo – z dôvodov technických alebo organizačných, najmä však v prípade nedostatočného počtu prihlásených platiacich záujemcov a nemožnosti alternatívnej dohody – daný kurz neotvoriť alebo predčasne ukončiť. V tomto prípade sú platby za kurz vrátené v plnej výške alebo v pomernej výške bez akýchkoľvek manipulačných či storno poplatkov.

17. Storno podmienky: Pri predčasnom ukončení štúdia zo strany účastníka sa kurzovné

v žiadnom prípade nevracia, je však možnosť a) nájsť si náhradníka na svoje miesto a finančné vyrovnanie medzi náhradníkom a študentom, b) vo výnimočných prípadoch, ktoré sú výhradne na posúdení dodávateľa, je možno nevyčerpanú pomernú čiastku kurzovného preniesť do nasledujúcho roku alebo na inú pobočku dodávateľa. Ukončenie štúdia je nutné nahlásiť v kancelárii dodávateľa (e-mailom, faxom alebo osobne).

18. Ukončenie štúdia: Na záver zmluvného obdobia, teda spravidla na konci školského roka, dodávateľ vystaví každému účastníkovi, ktorého dochádzka dosahuje aspoň 80%, certifikát v príslušnom jazyku, na ktorom je uvedené obdobie, za ktoré sa certifikát vydáva a úroveň na ktorej účastník v danom období študoval.